Journal

อิทธิพลของการใส่วัสดุอินทรีย์แบบต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินที่ใช้ปลูกอ้อย
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
39
1
25-34
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-