Journal

Article
อิทธิพลของการใส่วัสดุอินทรีย์แบบต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินที่ใช้ปลูกอ้อย
Journal
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
Volume
39
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
25-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-