Journal

Article
การความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
4
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2017
Page
21-25
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-