Journal

ผลของกระบวนการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษากลีบดอกดาวเรืองต่อปริมาณสารแซนโทฟิลล์
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
4
1
50-53
มกราคม - มีนาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-