Journal

Article
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Journal
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 25397249)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
25-36
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-