Journal

Article
ความคิดเห็นของนักบินในหน่วยบินที่มีต่อการตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบินประจำปีของกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ กองทัพอากาศ
Journal
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies institute Journal) (ISSN: 19067836)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
82-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-