Journal

Article
ทัศนคติของพนักงานในการบริหารจัดการคลังสินค้าเขียว: กรณีศึกษาบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่ง
Journal
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556) หน้า 150-160 (ISSN: 19068255)
Volume
3
Issue
2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2013
Page
150-160
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-