Journal

Toxins (ISSN: 20726651)
9
6
194-194
มิถุนายน - ธันวาคม 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01600421 ชื่อวิชา Lab.Analysis in Veterinary Public Health,9 พ.ย. 2017 - 16 พ.ย. 2017