Journal

Article
ผลของการจัดการรอบการเก็บเกี่ยวต่อการเติบโต และผลผลิตชีวมวลของหญ้าเนเปียร์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
33-36
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-