Journal

Article
ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
80-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-