Journal

Article
รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีส ในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
60-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-