Journal

Article
การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
25
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2017
Page
656-669
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)