Journal

ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาต่อการจัดการขยะ 3Rs
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 19057121)
10
2
163-173
เมษายน - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-