Journal

Article
การศึกษาผลการใช้แผนเการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
31
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
113-121
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-