Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารรัชต์ภาคย์ (ISSN: 19052243)
Volume
10
Issue
20
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
25-36
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-