Journal

การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Journal of science and technology Mahasarakham University (ISSN: 16869664)
36
2
1-6
มกราคม - มีนาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-