Journal

Article
การตรวจหารอยร้าวของไข่ภายใต้ระบบสุญญากาศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
25
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
Page
508-519
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-