Journal

Article
ผลของช่วงเวลาการกรีดและระบบการกรีดต่อการให้ผลผลิตน้ำยางของยางพารา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
42
Issue
3
Year
กรกฎาคม 2014
Page
353-361
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-