Journal

การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
3
suppl
12-17
พฤศจิกายน 2016
ชาติ
-
-
-
-