Journal

Article
การจำแนกความแตกต่างระหว่างสรรพนาม หน่วยสรรพนามและคา อ้างถึง ตามแนวคิดทางวากยสมัพนัธ์
Journal
วารสารมนษุยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
23
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
1-21
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-