Journal

ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ในมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์เรดมาราดอล
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2
517-520
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-