Journal

Article
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
Journal
วิศวกรรมสาร วสท ฉบับวิจัยและพัฒนา (ISSN: 08577951)
Volume
27
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2016
Page
7-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-