Journal

Article
แบรนด์ทรัพยากรมนุษย์: สื่อกลางของการสร้างชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร
Journal
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 24655082)
Volume
1
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
246-254
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-