Journal

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรในการพัฒนาแปลงปลูกมะขามป้อมในตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
45
Issue
supp.1
Year
มกราคม 2017
Page
545-552
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-