Journal

ผลของนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโพรไบโอติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus casei และLactobacillus acidophilus
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2
41-44
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-