Journal

Article
ความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Journal
วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ISSN: 22869328)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
221-236
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-