Journal

Article
การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำ และผลตอบแทนของการทำประมงอวนครอบหมึกระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจนบริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารการประมง (ISSN: 01256297)
Volume
69
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2016
Page
255-264
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-