Journal

การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำ และผลตอบแทนของการทำประมงอวนครอบหมึกระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจนบริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารการประมง (ISSN: 01256297)
69
3
255-264
พฤษภาคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-