Journal

Article
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
35
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-