Journal

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
35
3
---
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-