Journal

Water Science and Techology (ISSN: 02731223)
75
1
115-127
มกราคม 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :School of Water, Cranfield University, UK ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Comparison on Design and Operation of Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plants among Thailand, Japan, and USA ,8 พ.ค. 2017 - 8 พ.ค. 2017