Journal

Agriculture and Natural Resources (ISSN: 2452316X)
50
5
-
กันยายน - ตุลาคม 2016
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม แหล่งทุน :วช. - มก.,1 ต.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2025