Journal

Article
ความเต็มใจจ่ายและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แลละการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จากองค์กรบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
54-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-