Journal

Article
ความพึงพอใจในการทำงานและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล
Journal
วารสารพยาบาลตำรวจ (ISSN: 1906652X)
Volume
9
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-