Journal

การคาดการณ์ปริมาณฝนรายฤดูกาลในพื้นที่ภูมิภาคเขตร้อนโดยการใช้แบบจำลองทางสถิติร่วมกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
5
3
33-50
กันยายน - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-