Journal

Article
การใช้ประโยชน์ถ่านไม้ไผ่ชึาภาพเพื่อการปลคปล่อยแอมโมเนียจากดินและลดการปนเปื้อนธาตุอาหารไนโตรเจนในนำ้เสียทางการเกษตร
Journal
AEE-TJournal of Environmental Education (ISSN: 19068557)
Volume
7
Issue
14
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
263-273
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-