Journal

Article
การบริหารจัดการคนเก่ง: เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ
Journal
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 22289658)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
145-150
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-