Journal

Article
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองใน เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี
Journal
NSRU SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL (ISSN: 2408252x)
Volume
8
Issue
8
Year
มกราคม - ธันวาคม 2016
Page
21-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-