Journal

Article
การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน
Journal
เทพสตรี I-TECH (ISSN: 19056648)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
29-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-