Journal

Article
การเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์กาแพงแสนจากต่างคู่ผสมเมื่อไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจนในอ้อยตอ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
5
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
90-100
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-