Journal

Article
การตรวจสอบศักยภาพการใช้ลักษณะไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะขาดนํ้าในโรงเรือนในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีผลผลิตสูงในสภาพแปลง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ แ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
4
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
60-71
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-