Journal

Article
สมรรถนะการทำงานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามความต้องการของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ISSN: 22866590)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
59-67
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-