Journal

การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฏรในป่าชุมชนบ้านหนองผักไร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวนศาสตรื (ISSN: 08571724)
35
1
86-97
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-