Journal

Article
อิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
5
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
467-483
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)