Journal

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Veridian E-Journal, Silpakorn University (ISSN: 19063431)
9
2
82-98
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-