Journal

ทัศนะของชาวชุมชนบ้านยางน้อยต่อการพัฒนาสังคมของ พระพรหมวชริ ญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
4
1
146-156
มกราคม - มีนาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-