Journal

Applied Mechanics and Materials (ISSN: 16609336)
851
"_"
179-185
เมษายน 2016
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053497 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงนวารสารวิชาการ,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020