Journal

Article
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนและการให้ผลผลิตน้ำนมรวมที่ 305 วัน ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์
Journal
แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) (ISSN: 01250485)
Volume
44
Issue
พิเศษ 2
Year
มิถุนายน 2016
Page
325-332
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-