Journal

พฤติกรรมการอ่านหนังสือและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ISSN: 16853954)
13
2
176-182
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-