Journal

Article
พฤติกรรมการอ่านหนังสือและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ISSN: 16853954)
Volume
13
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
176-182
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-