Journal

Article
การใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
20
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
160-177
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-