Journal

Article
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านวิชาการและด้านบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารวิชาการเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (ISSN: 24081418)
Volume
3
Issue
9
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
73-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-