Journal

การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “อสมการ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ SSCS
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
30
3
120-129
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158592 ชื่อวิชา Research in Mathematics Education,4 ก.พ. 2014 - 12 ก.พ. 2014