Journal

Article
การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศอุทกวิทยาเพื่อประเมินมูลค่าทางนิเวศวิทยาของระบบนิเวศปากแม่น้ำและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง: กรณีศึกษาปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2011
Page
99-108
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-